INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Česky Česky
INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Prohlášení o zájmech

Vrcholové vedení NB 1023 vydává toto prohlášení o zájmech vrcholového vedení NB 1023 v Institutu pro testování a certifikaci, a.s. (dále jen "ITC"), které rovněž zveřejňuje s ohledem na požadavek stanovený v příloze VII, článek 1.2.5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen "MDR").