INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Česky Česky
INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Nestrannost

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VRCHOLOVÉHO VEDENÍ K POŽADAVKŮM NESTRANNOSTI 

Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC) je subjektem třetí strany, který je nezávislý na výrobci a výrobku, ve vztahu k němuž provádí činnosti posuzování shody. Je rovněž nezávislý na jakémkoli jiném hospodářském subjektu se zájmem o výrobek a na jakémkoli konkurentovi výrobce.

ITC jako oznámený subjekt NB 1023 je organizován a provozován tak, aby byla zaručena nezávislost, objektivita a nestrannost jeho činností. NB 1023 vyžaduje, aby jeho interní a externí zaměstnanci sdělovali NB 1023 všechny jim známé skutečnosti, které by mohly způsobit, že se oni sami nebo NB 1023 ocitnou ve střetu zájmů.

Cílem NB 1023 je vykonávat činnosti posuzování shody zdravotnických prostředků s nejvyšší mírou odpovědnosti tak, aby v souladu s výsledky jednotlivých posouzení byly zajištěny vysoké standardy kvality zdravotnických prostředků, a tím i bezpečnost pacientů a uživatelů těchto prostředků.

Zaměstnanci NB 1023 nevyužívají žádné prostředky vedoucí k ohrožení nestrannosti při činnostech posuzování shody, a to ani z pozice členů představenstva společnosti Institut pro testování a certifikaci, a.s., jednatelů společnosti ITC-SERVIS spol. s r.o., ani z žádné řídící funkce.

Závazek nestrannosti je považován za jeden z nejdůležitějších aspektů zajišťujících důvěru v činnosti posuzování shody prováděné NB 1023.

Jsou zavedeny mechanismy, které zajišťují, aby řídící osoby a další osoby pracující v NB 1023 byly vyloučeny z jakýchkoli nevhodných obchodních, finančních nebo jiných vnitřních a vnějších tlaků, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich úsudek.

NB 1023 vnímá potřebu zvyšování nároků na posuzování shody, včetně zvýšování nároků na odbornou a technickou způsobilost, nezávislost a nestrannost ITC jako celku, členů jeho vedení a všech zaměstnanců.

Vedení NB 1023 vytvořilo podmínky pro to, aby bylo jako třetí strana nezávislé na hospodářském subjektu, který má zájem na posouzení shody výrobku, služby nebo systému, nebo na jakémkoli konkurentovi.

Posuzování shody prováděné NB 1023 je a bude i nadále organizováno a prováděno tak, aby byla zaručena nezávislost, objektivita a nestrannost jeho činnosti.

NB 1023 má zavedeny postupy, které účinně zajišťují odhalení, prověření a vyřešení každého případu, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů, který by mohl ohrozit nestrannost NB 1023.

NB 1023 se snaží zajistit, aby všichni zaměstnanci, interní, externí, subdodavatelé a případně další zúčastněné strany dodržovali výše specifikované zásady a interní postupy zavedené NB 1023.