INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Česky Česky
INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Odvolání

Procedura vyřízení odvolání

Odvolání je požadavek žadatele nebo držitele certifikátu EU adresovaná oznámenému subjektu NB 1023 o přehodnocení rozhodnutí, které bylo učiněno v souvislosti s předmětem posouzení. Odvolání je tedy žádostí o opakované přezkoumání dokumentů a podmínek, na jejichž základě NB 1023 rozhodl, a není chápáno jako výslovné vyjádření nespokojenosti klienta s výsledky procesu posuzování shody.

Odvolání obvykle obsahuje doplňující informace nebo podrobnější vysvětlení dotčeného držitele certifikátu k některým skutečnostem, které jsou k dispozici v dokumentech poskytnutých v rámci ukončeného procesu posuzování shody.

Žadatel nebo držitel certifikátu EU má právo podat odvolání proti rozhodnutí NB 1023 o odmítnutí, pozastavení, zrušení nebo omezení certifikátu do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Zahájení odvolacího řízení nemá vliv na podmínky, které rozhodnutím NB 1023 vznikly (zejména platnost EU certifikátu, omezení rozsahu certifikovaných výrobků apod.).

Odvolání podává žadatel nebo držitel certifikátu EU písemně a musí v něm jasně a jednoznačně uvést, se kterými částmi rozhodnutí NB 1023 žadatel/držitel certifikátu nesouhlasí, tento nesouhlas odůvodní a ve většině případů doplní nové skutečnosti.

Každé odvolání výrobce proti rozhodnutí NB 1023 je prošetřeno z hlediska jeho oprávněnosti a dále je NB 1023 zahájen proces nápravných / preventivních opatření. Po ukončení šetření je vypracováno stanovisko k odvolání, ve kterém je jasně uvedeno, které argumenty žadatele / držitele certifikátu jsou z právního a věcného hlediska přijatelné, resp. nepřijatelné.

Rozhodovací komise NB 1023 rozhodne, zda odvolání bude přijato, nebo zamítnuto. Představitel NB 1023 nebo jeho zástupce písemně oznámí žadateli nebo držiteli certifikátu EU odůvodněné rozhodnutí. Pokud je rozhodnuto ve prospěch žadatele/držitele certifikátu, předchozí výstupy a záznamy se zruší.

Další odvolání proti rozhodnutí o odvolání NB 1023 je předmětem nezávislého soudu.

Schéma procesu vyřizování odvolání je uvedeno níže.

 

Žádost o odvolání

*

Kontaktní osoba

*
*

Předmět odvolání

*
*
Captcha

Beru na vědomí, že Institut pro testování a certifikaci a.s. mnou sdělené osobní údaje zpracovává k poskytování žádaných služeb a informací. Zpracování osobních údajů se řídí "ZÁSADAMI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI a.s.", které lze přečíst na uvedeném odkaze.